Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín

Charakteristika pracoviska

Spoločné pracovisko IVVL a UVLF je špecializovaný útvar schválený v r. 1995 na základe dohody medzi ŠVS SR a UVLF v Košiciach. Jeho zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach. Pracovisko slúži pre potreby výchovy, vzdelávania a výskumu v oblasti senzorických analýz. Špecializované senzorické laboratórium (ŠSL) sa stalo technickou základňou pre začlenenie odboru senzorické posudzovanie potravín do postgraduálneho vzdelávania pracovníkov ŠVPS SR vykonávajúcich potravinový dozor, a to na úrovni:

  • terénnych a laboratórnych pracovníkov ŠVPS SR,
  • pracovníkov v potravinárskom priemysle,
  • pracovníkov obchodu a služieb.

Špecializované senzorické laboratórium zároveň slúži na účely výučby a výskumu v oblasti senzorickej analýzy potravín pre študentov, diplomantov a doktorandov UVLF.

V ŠSL prebiehajú na základe dohody a harmonogramu výučby praktické cvičenia poslucháčov UVLF, zamerané na:

  • základy senzorického posudzovania (vnemy, postupy, metódy),
  • hodnotenie základných druhov potravín,
  • profilové analýzy.

V rámci nového harmonogramu výučby na UVLF pribudne postupne na tomto útvare aj praktická výučba v študijných programoch bezpečnosť krmív a potravín a trh a kvalita potravín, a to: autentifikácia potravinových komodít, senzorické analýzy potravín, svetové mäsové špeciality. Pre potreby daného zamerania bolo vydaných z prostriedkov IVVL štrnásť titulov skrípt slúžiacich ako študijný materiál pre poslucháčov UVLF.

Program vzdelávacích aktivít v oblasti senzorického posudzovania potravín v ŠSL na rok 2008 je uvedený na www.ivvl.sk.

Certifikačný orgán ŠSL IVVL
V snahe zabezpečiť kvalifikované, objektívne a nepredpojaté posúdenie odbornej spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín bol na pôde ŠSL v roku 1999 vytvorený Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravín (CO), prvý a doposiaľ jediný svojho druhu v rámci Slovenskej republiky. Činnosť CO spočíva v preskúšavaní kandidátov skúšobnou komisiou s cieľom overiť ich spôsobilosť v danej oblasti.
Celý systém testovania je pod gesciou SNAS a je spravovaný Certifikačným orgánom ŠSL (vedúci CO – doc. Maľa, manažér kvality – RNDr. Gabriela Sabolová, PhD) a databázou expertov (prof. Máté, prof. Nagy, prof. Turek, doc. Pípová, doc. Baranová, Dr. Beličková ...).
V marci 2008 bola vykonaná v ŠSL reakreditácia Certifikačného orgánu s plným krytím nákladov z prostriedkov zriaďovateľa.