Katedra biológie a genetiky

Pedagogická činnosť

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie zabezpečuje celkom 21 predmetov v jedenástich študijných programoch. Všeobecné veterinárske lekárstvo (4), Hygiena potravín (4) Farmácia (3), Kynológia denná a externá forma (2), Bezpečnosť krmív a potravín denná a externá forma (1), Trh a kvalita potravín denná a externá forma (1), Študijný program Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii denná a externá forma (1).
Okrem toho pre štúdium v ZAŠ ústav v rámci ŠP GVM zabezpečuje 3 študijné predmety.
Pedagógovia i vedeckí pracovníci ústavu sa podieľajú na postgraduálnom štúdiu veterinárnych lekárov, ako školitelia pre doktorandské štúdium, školitelia v rámci ŠVOČ a bakalárskych a diplomových prác. Zároveň niektorí pôsobia ako významní odborníci vo vedeckých komisiách v rámci SR.

Ústav genetiky zabezpečuje výučbu 5 študijných predmetov v 5 študijných programoch: Všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL), Hygiena potravín (HP), Farmácia (F), Kynológia denná a externá forma (K), a Bezpečnosť krmív a potravín, denná a externá forma (BKaP). Ústav genetiky zabezpečuje aj výučbu zahraničných študentov v anglickom jazyku, v študijnom programe General Veterinary Medicine. Výučba je orientovaná podľa zamerania študijného programu. V doktorskom štúdiu v programoch VVL, HP a v anglicky vyučovanom General Veterinary Medicine (G.V.M.) je výučba zameraná na metódy genetickej prevencie proti šíreniu dedičných ochorení a genotoxicky pôsobiacich faktorov prostredia. Vyučujú sa nasledujúce tematické celky: všeobecná genetika, populačná genetika kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov, cytogenetika, imunogenetika, vývinová genetika a patogenetika, mutagenita, teratogenita a kancerogenita, kontrola dedičného zdravia a s ňou súvisiace predpisy, génové mapovanie a problematika GMO.
V bakalárskom študijnom programe Kynológia (denná a externá forma) sa výučba orientuje na dedičnosť chovateľsky akcentovaných znakov t. j. sfarbenie, typ osrstenia a ďalších plemenných znakov psov ako aj voľbu metódy plemenitby vo vzťahu ku štruktúre populácie a chovu.
Učitelia a vedeckí pracovníci pracujú ako školitelia pre doktorandské štúdium, školitelia diplomových a bakalárskych prác ako aj prác v rámci ŠVOČ.