Cena za Pracovisko transferu technológií

V dňoch 10. 10. - 11. 10. 2017 sa konala konferencia s medzinárodnou účasťou  Transfer technológií na Slovensku a v zahraniční 2017, v rámci ktorej boli odovzdané ocenenia – Cena za transfer technológií na Slovensku 2017.

Cenu v tretej  kategórii – Pracovisko transferu technológií –  získala JUDr. Anna Arvaiová   z UVLF v Košiciach  (Právne a personálne oddelenie). Napriek tomu, že univerzita  v súčasnosti nemá zriadené špecializované pracovisko transferu technológií, jej bolo ocenenie udelené  za jej aktívny prístup a spoluprácu s Centrom vedecko-technických informácií SR, čím  vytvorila funkčný systém podpory v oblasti transferu technológií na univerzite.

Cenu v prvej  kategórii  Inovácia   získala technológia  Kontrastovacia  zmes a jej použitie z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej pôvodcami sú RNDr. PharmDr. Patrik Jakabčin, doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., a kolektív.

Cenu  v druhej kategórii  Inovátor/Inovátorka  získala  doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., z Výskumného centra AgroBioTech  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za prístup ku komercionalizácii prípadov s názvami Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a Pekárenský výrobok so špecifickým zložením a dizajnom. 

Ďalšie  informácie sú dostupné na portáli www.nptt.sk

Archív: 
0