Akademický senát

Akademický senát UVLF sa skladá z volených zástupcov akademickej obce (vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci na ustanovený pracovný čas a študenti UVLF) s hlasom rozhodujúcim. Je najvyšším samosprávnym (iniciatívnym, kontrolným, koordinačným a normotvorným) zastupiteľským orgánom univerzity.

V súčasnosti má 21 členov, z toho 14 v komore zamestnancov a 7 v komore študentov, kde majú zastúpenie jedným členom aj doktorandi študujúci v internej forme doktorandského štúdia. Jedno funkčné obdobie Akademického senátu UVLF trvá štyri roky. Rozsah pôsobnosti a právomoci Akademického Senátu UVLF sú dané zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach.

Prvýkrát v histórii školy bol konštituovaný Akademický senát UVLF 26. 6. 1990 ako 45–členný trojkomorový orgán. Dosiaľ sa uskutočnilo 6 riadnych volieb do AS UVLF. Na čele Akademického Senátu UVLF je predseda. Túto funkciu v histórii školy vykonávali prof. MVDr. Pavol Bartko, DrSc.; doc. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.; prof. MVDr. Vladimír Vajda, CSc.; prof. MVDr. Mikuláš Levkut, CSc.; prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.; MVDr. Peter Lazar, PhD. a prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

Akademický senát UVLF má v súčasnosti nasledovné zloženie:

Danko Ján, prof. MVDr., PhD. jan.danko@uvlf.sk
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD. zuzana.kostecka@uvlf.sk
Lazar Peter, doc. MVDr., PhD. peter.lazar@uvlf.sk
Máté Dionýz, prof. MVDr., PhD. dionyz.mate@uvlf.sk
Mudroň Pavol, prof. MVDr. Dr., PhD. pavol.mudron@uvlf.sk
Naď Pavel, doc. MVDr., PhD. pavel.nad@uvlf.sk
Ondrejková Anna, doc. MVDr., PhD. anna.ondrejkova@uvlf.sk
Reichel Peter, prof. MVDr., CSc. peter.reichel@uvlf.sk
Ševčíková Zuzana, prof. MVDr., PhD. zuzana.sevcikova@uvlf.sk
Takáč Ladislav, Ing., PhD. ladislav.takac@uvlf.sk
Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD. juraj.toporcak@uvlf.sk
Valocký Igor, prof., MVDr., PhD. igor.valocky@uvlf.sk
Weissová Tatiana, MVDr., PhD. tatiana.weissova@uvlf.sk
Wolaschka Tomáš, PharmDr., PhD. tomas.wolaschka@uvlf.sk
 
Komora študentov
Grega Dominik dominik.grega@student.uvlf.sk
Kakuta Marko marko.kakuta@student.uvlf.sk
Dzurila Viktor viktor.dzurila@student.uvlf.sk
Lapšanská Mária maria.lapsanska@student.uvlf.sk
Kilík Martin martin.kilik@student.uvlf.sk
Odaloš Rastislav rastislav.odalos@student.uvlf.sk
Žilinčík Michal, MVDr., doktorand michal.zilincik@student.uvlf.sk
 
Predsedníctvo AS UVLF:
prof. MVDr. Reichel Peter, CSc. - predseda peter.reichel@uvlf.sk
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. - podpredseda (predseda komory zamestnancov) peter.lazar@uvlf.sk
MVDr. Žilinčík Michal - podpredseda (predseda komory študentov) michal.zilincik@student.uvlf.sk
doc. MVDr. Kostecká Zuzana, PhD. – tajomník zuzana.kostecka@uvlf.sk